logo
EN TH
ประกันภัยจักรยาน เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8

ประกันภัยจักรยาน เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8

เพื่อนรัก...นักปั่น ให้ความคุ้มครองทั้งคุณและจักรยาน รวมทั้งคู่กรณี ครอบคลุมถึง 8 รายการ
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
       
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1)(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 100,000 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1)
(จ่ายเพิ่มจากข้อ 1 อีก)
200,000 200,000 200,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ ทำร้ายร่างกายโดยเจตน และการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 10,000 10,000
4. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ
ในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย  (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 10,000 10,000
5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่
รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 10,000 10,000
6. ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะ
ขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย
15,000 25,000 35,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง)
500 500 500
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 1,388 1,588 1,788

ท่านจะได้รับ P.A. Medical Card

  • อายุ : ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
  • อายุรถจักรยาน: 1-3 ปี
  • อาชีพ: ไม่รับประกันอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานส่งเอกสาร / คนขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง / พนักงานขับรถรับจ้างทั่วไป หรือรถโดยสารประจำทาง, รถแท็กซี่ / คนงานก่อสร้าง / กรรมกร / ลูกเรือ / ชาวประมง
  • ใบคำขอเอาประกันภัย
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ภาพถ่ายรถจักรยานเต็มคัน (ด้านใด ด้านหนึ่ง)
  • ใบเสร็จที่แสดงราคาซื้อจักรยาน (ราคาสินค้าใหม่)
  • ใบเสร็จแสดงราคาของตกแต่งเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
ต้องการสอบถามข้อมูลหรือขั้นตอนการซื้อประกันภัย  
ต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง และแผนประกันต่างๆ ของประกันภัยแบบ ประกันภัยจักรยาน เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8   
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.