logo
EN TH
ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า

ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า

คุ้มครองเงินมัดจำค่าเช่า จากตัวอาคารสถานที่เช่าได้รับความเสียหาย จาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจโดยการเช่าพื้นที่อาคาร อาจเกิดความเสี่ยงภัยในกรณีที่เกิดอัคคีภัยอื่นๆ แล้วทำให้ ไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไปได้ ทำให้สูญเสียสิทธิในการเช่าพื้นที่นั้นไป

สิ่งที่รับประกันภัย 

 

 • สิทธิการเช่าของสถานที่ หรือพื้นที่ในอาคารส่วนที่ผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า โดยบริษัทฯ จะรับประกันภัยเฉพาะรายที่มีอายุสัญญาเช่า 5 ปี ขึ้นไป
 • กรณีที่สัญญาเช่าต่ำกว่า 5 ปี บริษัทฯ จะพิจารณาจากสัญญาเช่าเป็นรายๆไป

 

 • ไฟไหม้ รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ
 • ฟ้าผ่า
 • การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย หรือภัยอื่นที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์เกิดแก่สถานที่ที่เช่า และทำให้โครงสร้างส่วนที่ได้รับน้ำหนักของสถานที่เช่าได้รับความเสียหายถึงขนาดไม่สามารถใช้งานได้ เกินกว่าร้อยละห้าสิบและ/หรือถึงขนาดไม่สามารถจะใช้สถานที่เช่าประกอบการใด ๆ ได้อีกต่อไป โดยผลของกฎหมายหรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้น และด้วยเหตุดังกล่าว สัญญาเช่าถูกยกเลิกโดยผู้ให้เช่า หรือต้องสิ้นสุดลงก่อนถึงระยะเวลาซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่า เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัย เสียสิทธิการเช่า

 

 

 • ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 • ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 

กรณีที่มีวงเงินกู้กับธนาคาร

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ปีแรก เท่ากับวงเงินที่ธนาคารต้องการ แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาที่ธนาคารประเมิน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ปีต่อๆไป จะลดลงทุกปี โดยคำนวณจาก
  จำนวนเงินเอาประกันภัยปีแรก   x   ระยะเวลาเช่าที่เหลือ
  ระยะเวลาเช่าทั้งหมด
  ตัวอย่าง ธนาคารปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้า 80% ของราคาประเมินเท่ากับ 5,000,000 บาท ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 5 ปี
  ดังนั้นถ้าสัญญาเช่า 5 ปี ทุนประกันจะเป็นดังนี้
  ทุนประกันปีแรก = 5,000,000
  ทุนประกันปีที่สอง 5,000,000 X (4/5) = 4,000,000
  ทุนประกันปีที่สาม 5,000,000 X (3/5) = 3,000,000
  ทุนประกันปีที่สี่ 5,000,000 X (2/5) = 2,000,000
  ทุนประกันปีที่ห้า(ปีสุดท้าย) 5,000,000 X (1/5) = 1,000,000

กรณีไม่มีวงเงินกู้กับธนาคาร

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนดจากจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายให้แก่ผู้เช่าตามสัญญาเช่า หรือค่าบริการสำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี โดยคำนวณจาก
  เงินมัดจำค่าเช่า   x   ระยะเวลาเช่าที่เหลือ
  ระยะเวลาเช่าทั้งหมด
 • ไม่คุ้มครองภัยพิเศษ นอกจากมีการซื้อเพิ่มเติม
 • ภัยสงคราม ก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตรังสี การเผาทรัพย์สินของ เจ้าพนักงาน
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำใดๆ หรือการงดเว้นสิ่งที่พึงกระทำโดยผู้เอาประกัน ซึ่งเป็นเหตุให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกสัญญาเช่าเอง
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซมต่อเติมรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างของผู้เอาประกันภัย เป็นเหตุให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง
 • ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เช่า
 • สถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้ประกอบการ
 • ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนชั้น ฝาผนังด้านนอก พื้นชั้นบน โครงหลังคา หลังคา จำนวนหลัง พื้นที่ภายใน ระยะห่างจาก สิ่งปลูกสร้างอื่น
 • เอกสารการประเมินราคาของธนาคาร (ในกรณีมีวงเงินกู้กับธนาคาร)
 • สัญญาเช่า
 • สัญญาที่ระบุเงินค่ามัดจำ หรือเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง
ต้องการสอบถามข้อมูลหรือขั้นตอนการซื้อประกันภัย  
ต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง และแผนประกันต่างๆ ของประกันภัยแบบ ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า   
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.