logo
EN TH
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance) 

 

 • การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของสินค้าที่ขนส่งตั้งแต่เริ่มออกจากต้นทาง จนกระทั่งสิ้นสุด เมื่อนำส่งสินค้าไปยังผู้รับมอบปลายทาง ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย (Incoterms) โดยต้องเกิดจากภัยที่ได้ระบุ ดังต่อไปนี้

 

ภัยที่คุ้มครอง การสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก ... Institute Cargo Clauses
A B C
1.อัคคีภัย ภัยระเบิด
2.เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน
3.รถพลิกคว่ำ ชนกัน รถไฟตกราง
4.การขนส่งสินค้าที่ทำระหว่างทางซึ่งเรือใช้หลบภัย
5.General Average
6.Jettison การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย
7.Sue & Labour Charges
8.แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด -
9.สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล -
10.สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อในขณะที่ขนขึ้นเรือ หรือลงเรือหรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนเรือ -
11.สินค้าเปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน) -
12.เปียกน้ำฝน - -
13.การปล้นโดยโจรสลัด - -
14.การถูกลักขโมย - -
15.อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1-15 เช่น แตก, หัก, ฉีกขาด,เปื้อน, ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง - -
       
องค์ประกอบในการพิจารณารับประกันภัย
 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ชื่อและประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เส้นทางการขนส่ง ควรระบุเมืองต้นทาง และเมืองปลายทางให้ชัดเจน ในกรณีที่มีการถ่ายลำจะต้องระบุเมืองท่าที่มีการถ่ายลำด้วย
 • เงื่อนไขความคุ้มครองที่ต้องการ รวมถึงประวัติความเสียหายย้อนหลัง 3 ปี

 

 • ให้ความคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่ง ของผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของสินค้า จากความสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างการขนส่งภายในราชอาณาจักรไทย โดยยานพาหนะที่จดทะเบียนใช้บนท้องถนน โดยรถไฟ โดยเครื่องบิน โดยเรือ

 

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบระบุภัย)
 
ความคุ้มครอง
 • อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
 • ยานพาหนะหรือสินค้าประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วง
 • เรือจม หรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รวมถึงยานพาหนะพลิกคว่ำ ตกถนนหรือสะพานหรือไหล่ทาง
 • ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 

 

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด)
 
ความคุ้มครอง
 • ความเสียหาย หรือความสูญเสียของสินค้า อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก
 • ความเสียหายทั่วไป ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย

 

องค์ประกอบในการพิจารณารับประกันภัย
 • ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย เป็นนิติบุคคลหรือไม่
 • บรรจุภัณฑ์ และการเตรียมการบรรจุ
 • ขอบเขตและเส้นทางการขนส่ง (ต้น-ปลายทาง)
 • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง (ของใคร)
 • วิธีการขนส่งใช้พาหนะชนิดใดบ้าง (ขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือไม่)
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง (ระบุภัย/เสี่ยงภัยทุกชนิด/ความรับผิดของผู้รับขน)
 • ประวัติความเสียหายย้อนหลัง 3 จนถึงปัจจุบัน

 

ผู้เอาประกันภัย :  ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง หรือ บริษัทโลจีสติกส
ความคุ้มครอง :  ความสูญหายหรือเสียหายของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขนซึ่งผู้เอาประกัน ต้องรับผิดชอบ(กฎหมาย พรบ.ขนส่ง)
 หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ยกเว้นภัยธรรมชาติ
เส้นทางที่คุ้มครอง :  เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะจนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้มีการตกลงกันไว้ ในสัญญาว่าจ้างทั้งนี้บริษัทฯ
 ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี
อาณาเขตคุ้มครอง :  จากโรงงานผลิตหรือสถานที่เก็บสินค้าทั่วประเทศไทยไปโรงงานผลิตหรือสถานที่เก็บ ทั่วประเทศไทยหรือขยายอาณาเขต
 คุ้มครองไปประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการตกลงกันเป็นกรณีไป
เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน :   1. จำนวนเงินจำกัดความรับต่อครั้ง
  2. สัญญารับจ้างขน
  3. จำนวนรถบรรทุก
  4. ใบคำขอเอาประกันภัย
   

 

ผู้เอาประกันภัย :  เจ้าของเรือ
ระยะเวลาเอาประกัน :  1 ปี หรือปีต่อปี
ความคุ้มครอง :
แบ่งออกเป็น 3 แบบ 

 1. Institute Time Clauses- Hulls Total Loss Only (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour) ให้ความคุ้มครองเรือ
 และเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัย ที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมดอันเนื่องมาจากไฟไหม้ระเบิดชนกัน จม
 รวมทั้งการกู้ซากเรือหรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย (CL.289)

 2.Institute Time Clauses - Hulls Total Loss Only, General Average, Collision Liability (Including Salvage, Salvage Charges,
 Sue and Labour)ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัย ที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด
 อันเนื่องมาจากไฟไหม้ระเบิด ชนกัน จมความเสียหายร่วม และความรับผิดต่อคู่กรณีเนื่องจากเรือชนกัน รวมทั้งการกู้ซากเรือ
 หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย (CL.284)

 3. Institute Time Clauses - Hulls ความคุ้มครองเหมือนกับ ข้อ (1) + (2) รวมถึงค่าซ่อมเรือที่เอาประกันภัย (CL.280)
เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน :   1. ทะเบียนเรือ
  2. ใบซื้อขายเรือ
  3. ใบประเมินราคาเรือของธนาคาร (ถ้ามี)
  4. รูปภาพเรือ
  5. ใบคำขอเอาประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance Proposal)
   

 

ต้องการสอบถามข้อมูลหรือขั้นตอนการซื้อประกันภัย  
ต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง และแผนประกันต่างๆ ของประกันภัยแบบ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง   
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.