logo
EN TH
ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 
1.ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากจากความประมาทของผู้ประกอบการก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังนี้
  1. คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุ จากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย (Legal Liability arising from the business and happening within or caused by the insured premise) ทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ที่เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย
  2. คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำงานประจำ ณ สถานที่ประกอบการในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัยภายนอกสถานที่ประกอบการ (Legal Liability arising from the insured or Insured’s employees whilst on duty while engaged in the insured business outside the insured premises)
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการกิจการ ประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ท ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงาน เป็นต้น
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากอัคคีภัยหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการเฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รับประกันเฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
 • คุ้มครองความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • คุ้มครองธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็คธนาคาร ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจนตามกรมธรรม์ และตู้/ห้องนิรภัย จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • สามารถเลือกซื้อข้อตกลงคุ้มครองข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 5 ข้อดังนี้
  ความสูญเสียของเงินเพื่อค่าจ้าง หรือเงินเดือน ขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทั่งจ่ายออกไป และคุ้มครองถึงเงินที่เหลือซึ่งจะต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
  ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงาน
  ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย นอกเวลาทำงาน
  ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน
  ความสูญเสียต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัย
 • เลือกซื้อความคุ้มครองแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
  แบบ ปง.1 คุ้มครองการชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ
  แบบ ปง.2 คุ้มครองความสูญเสีย เสียหายใดๆ ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
  แบบ ปง.3 คุ้มครองความสูญเสีย เสียหายใดๆ ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ และรวมถึงการยักยอกทรัพย์ของแคชเชียร์ หรือพนักงานขนส่งเงินที่ค้นพบภายใน 3 วันทำการ
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการความคุ้มครองต่อการสูญเสียของเงินภายในอาคาร, ภายในตู้นิรภัย หรือระหว่างการขนส่ง
 • คุ้มครองทอง รวมถึงตู้แสดงสินค้า ตู้นิรภัย เฟอร์นิเจอร์ และตัวอาคาร ที่ถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และการวิ่งราวทรัพย์
 • คุ้มครองรวมถึงการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการสูญเสียมือ เท้า สายตา และ ค่ารักษาพยาบาล ของบุคคลในครอบครัวและพนักงานในร้านจากการกระทำดังกล่าว
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการกิจการร้านทอง
 • คุ้มครองป้ายโฆษณา จากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ รวมถึงการลักทรัพย์, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายของทรัพย์สินจากป้ายโฆษณา
เหมาะสำหรับ
 • เจ้าของป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่บนถนนหรือบนตึกสูง
 • คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายเมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน
เหมาะสำหรับ
 • นายจ้าง
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง กรณีลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของนายจ้าง และต้องการฟ้องร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากจำนวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามการประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
เหมาะสำหรับ
 • นายจ้าง
 • คุ้มครองความสูญเสียและความเสียหายทางการเงินของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ หรือฉ้อโกงของลูกจ้าง ตามรายชื่อที่ระบุ
เหมาะสำหรับ
 • นายจ้าง
 • คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย) อันเกิดจากธุรกิจหยุดชะงักด้วยเหตุจากความเสียหายในทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้แล้ว และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้เอาประกันภัยต้องหยุดชะงักไป
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป เช่น ขณะรอซ่อมแซมโรงงาน หรือระหว่างรอธุรกิจฟื้นตัวจากวินาศภัย เป็นต้น
 • คุ้มครอง
  1. มูลค่างาน เครื่องจักร วัสดุในการก่อสร้าง ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ, การตกหล่นของวัตถุหรือวัสดุใดๆ, ภัยที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ ภัยจากความเสียหายสืบเนื่องจากการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ
  2. ภัยจากการมุ่งร้ายกลั่นแกล้ง ภัยจากโจรกรรม หรือลักทรัพย์
  3. ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
เหมาะสำหรับ
 • เจ้าของโครงการ, ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ซื้อเครื่องจักร หรือ
 • ผู้รับเหมาในโครงการ, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ติดตั้งเครื่องจักร
  ในงานก่อสร้าง ปรับปรุง หรือตกแต่ง เช่น อาคารที่พักอาศัย, สำนักงาน, โรงงาน, โรงแรม
 • คุ้มครอง เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง, เครื่องจักรที่ใช้ในการขุด จากการเสียหายหรือสูญหายจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ลมพายุ การล้ม การพลิกคว่ำ
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งแบบเคลื่อนที่หรือติดตั้งอยู่กับที่ทุกชนิดเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดำเนินงาน เช่น Tower Crane, รถ Crawler Crane, รถตัก, รถขุด, รถยก
 • คุ้มครอง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรสาธารณูปโภค และเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในอาคาร ที่เสียหายจากการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์, ความผิดพลาดในการออกแบบ, การขาดความชำนาญในการติดตั้ง, ความบกพร่องจากผู้ผลิต, ไฟฟ้าลัดวงจร และการระเบิด
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการคุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Hardware) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการประมาทเลินเล่อ, การขาดความชำนาญ
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสามข้อดังนี้
  หมวดที่ 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายถึง ตัวเครื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ซึ่ง
  ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ความประมาทเลินเล่อ
  หมวดที่ 2 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (ซึ่งไม่รวมอยู่ในตัวเครื่อง) หมายถึง เทป แผ่นดิสก์ แผ่นจาน แม่เหล็ก
  คุ้มครองตัวอุปกรณ์ รวมถึงค่าแรงงานเพื่อป้อนข้อมูลให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
  หมวดที่ 3 คุ้มครองค่าใช่จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้การดำเนินข้อมูลต่อเนื่อง
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้เครื่องประมวลผลข้อมูล เครื่องโทรคมนาคม เครื่องมือค้นคว้าวิจัยหรือทดลอง เครื่องมือตรวจวัดผลหรือเครื่องมือทดสอบต่างๆ
 • คุ้มครองหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน จากการระเบิดหรือยุบแฟบ (ซึ่งไม่ได้เกิดจากอัคคีภัย) ครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เหมาะสำหรับ
 • โรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจ
กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง
1. ตัวงานก่อสร้าง หรือ ตัวงานติดตั้งเครื่องจักร ตามมูลค่าสัญญา, วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างของงานโครงการนั้นๆ อันมีสาเหตุมาจาก
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด การโจรกรรม การตกหล่นของวัสดุใดๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่องจักร
 • ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เป็นต้น
 • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนงาน,การขาดความชำนาญในการทำงานและจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์
2. ความรับผิดตามกฎหมาย ของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัยหรือของลูกจ้างผู้เอาประกันภัย
 • โดยกรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ อันเนื่องมาจากสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ลมพายุ, น้ำท่วม ,แผ่นดินไหว ,การล้ม, การพลิกคว่ำ หรืออุบัติเหตุต่างๆเป็นต้น
 • เครื่องจักรกลที่รับประกันภัย เช่น Tower Crane, รถ Mobile Crane, รถตัก, รถขุด, รถยก ,รถบด ฯลฯ
 • ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายต่อเครื่องจักรที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าอันเนื่องมาจากปัจจัยภายใน การใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์, ความผิดพลาดในการออกแบบ, การขาดความชำนาญ, ไฟฟ้าลัดวงจร, ภัยจากการระเบิดทางฟิสิกส์
 • เครื่องจักรที่รับประกันภัย เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 • คุ้มครองความเสียหายของอัญมณีจากความเสี่ยงภัยในขณะที่อัญมณีเก็บอยู่ในสถานที่ประกันภัย, การโจรกรรมทั้งที่มีร่องรอยและไม่มีร่องรอยแต่สามารถบ่งชี้รายละเอียดเหตุการณ์ได้
 • สามารถซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น การจัดส่งอัญมณีไปยังลูกค้าโดยใช้ผู้รับขนส่ง, การนำอัญมณีไปฝากให้อยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลอื่น, ความเสี่ยงภัยของอัญมณีที่อยู่ระหว่างการจัดแสดงโชว์
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายสำหรับศิลปวัตถุ ของสะสมต่างๆ จาก การถูกปล้น จี้ ลักทรัพย์แบบมีร่องรอยการงัดแงะ, อุบัติเหตุ เช่น ทำตก/หล่น โดนชน กระแทก, ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ การระเบิด เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
 1. ร้านอัญมณี โรงงานอัญมณี ร้านทอง
 2. โรงรับจำนำ
 3. สามารถนำเสนอเป็นแบบประกันภัยแบบทรัพย์สินส่วนตัว (Private Collection)
 4. สามารถนำเสนอเป็นแบบประกันภัยสำหรับ งานศิลป์ รูปภาพ งานสะสม พระเครื่อง งาน Fine Art พิพิทธภัณฑ์
 • คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร สต๊อกสินค้า และสามารถซื้อความคุ้มครองถึงชดเชยรายได้จากธุรกิจหยุดชะงักที่มีสาเหตุมาจากความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการก่อการร้าย
เหมาะสำหรับ
 • ห้างสรรพสินค้า
 • สถานบันเทิง / โรงหนัง
 • โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม
 • ธนาคาร
 • ร้านสะดวกซื้อ
 • อาคารหรือสถานที่ต่างๆ
 • คุ้มครองความเสียหายของเครื่องบินอันเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ และ ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โดยสาร) และอุบัติเหตุสำหรับนักบิน
เหมาะสำหรับ
 • สายการบิน หรือ เครื่องบินส่วนตัว
 • คุ้มครองการไม่ชำระค่าสินค้าที่ผู้ซื้อ มีต่อผู้เอาประกันภัย (ผู้ขาย) อันเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย, ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระหนี้ สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศจะรวมถึงสงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
 • ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจอาหารแช่แข็ง
 • บริษัท ที่ขอสินเชื่อจากธนาคาร
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัยก่อให้เกิดความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อผู้บริโภค หรือทำให้ทรัพย์สินของผู้บริโภคเสียหายจากการใช้สินค้าของผู้เอาประกันภัย
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย สินค้าทุกประเภท
 • ผู้นำเข้า/ส่งออก
 • สัญญาซื้อ-ขาย บังคับให้มีประกันภัย Product Liability เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • สัญญาซื้อ-ขายกับคู่ค้าต่างประเทศ เช่น USA, Europe, Asia ส่วนใหญ่จะบังคับให้ทำประกันภัย
 • คุ้มครองความเสียหายทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจากการบริหารงานผิดพลาด เช่น การกระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประมาทเลินเล่อ การแถลงข้อมูลต่อสาธารณชนที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
เหมาะสำหรับ
 • บริษัทที่จดทะเบียน และ มีแผนที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • โรงเรียน โรงพยาบาล หรือบริษัท ที่มีโอกาสถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น หรือหน่วยงานรัฐ
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากการกระทำประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก ทนายความ นักบัญชี เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
 • บริษัทก่อสร้าง วิศวกร สถาปนิก
 • บริษัทบัญชี บริษัทบริหารอาคาร
 • และธุรกิจที่เป็นวิชาชีพต่างๆ
ต้องการสอบถามข้อมูลหรือขั้นตอนการซื้อประกันภัย  
ต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง และแผนประกันต่างๆ ของประกันภัยแบบ ประกันภัยภาคธุรกิจ   
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.