logo
EN TH
เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

20 มิถุนายน 2551 วันแรกของการก้าวกระโดด...

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวต่อไปสู่... บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด” เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศ
เป็นบริษัทที่มี ความั่นคงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาทรวมไปถึงเป็นบริษัท
ประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน ด้วยพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด มีเอกลักษณ์ในความ
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการ
ที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

บริษัทฯมุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มรวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์มุ่งหวังให้เกิดรอยยิ้มขึ้นในใจของทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำอันดับ
ต้นๆ ในวงการประกันภัย รับประกันได้จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 (2 ปีซ้อน: 2554-2555)
ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปีที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน...

“เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”