logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

เมืองไทยประกันภัย ร่วมสนับสนุนกีฬาสาธิตฯ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรณรงค์ “ง่วงอย่าขับ กลับบ้าน
ปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการ We Care You Smile ด้วยการแจกกล่องกันง่วงให้กับตัวแทนพนักงาน
บรรจุอุปกรณ์คลายความง่วง พร้อมคู่มือในการปฏิบัติตนเพื่อลดอาการง่วงขณะขับขี่ นอกจากนี้ ได้ติดตั้งแบนเนอร์รณรงค์ มุ่งให้
ผู้ขับขี่ยานพาหนะตระหนักถึงความสำคัญของการ “ง่วงอย่าขับ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดอุบัติด้านการจราจรทาง
ถนน ที่มีสาเหตุมาจากการ ง่วงแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง