logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ปี 2553

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ในฐานะคณะกรรมการกิจกรรมสังคมและคุณภาพชีวิต หอการค้าไทย จัดกิจกรรมสัมมนา “CSR เชิงสร้างสรรค์
ขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน” แก่ตัวแทนภาคธุรกิจ สมาชิกหอการค้าไทยกว่า 100 คน ซึ่งมีวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ และ
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม มีความสุข พร้อมส่งเสริมความ
เข้าใจและความร่วมมือตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค