logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

บมจ.เมืองไทยประกันภัยรับรางวัลโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

โพสต์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD,กรรมการและเลขานุการ โครงการฯ ณ อาคารวิทยาการตลาดทุน 2 เมื่อเช้านี้