เปรียบเทียบประกัน : ประกันภัยเดินทาง

 
ความคุ้มครอง
ประกันภัยเดินทาง
เมืองไทย
Enjoy Travel
เมืองไทย
Enjoy Visa Plan
เมืองไทย
Happy Mile Travel
Life Plan Smart Plan Extra Plan
1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สูญเสียมือ เท้า สายตา จากอุบัติเหตุ ไม่รวมอุบัติเหตุการ
ขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
3. การบอกเลิกการเดินทาง    
4. การเลื่อนการเดินทาง      
5. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง      
6. การจี้เครื่องบิน      
7. การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง    
8. การสูญเสีย / เสียหายของกระเป๋าเดินทาง    
9. การสูญเสีย / เสียหายของทรัพย์สินส่วนตัว      
10. การล่าช้าของกระเป๋า
เดินทาง
   
11. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล
ภายนอก
     
12. ผลประโยชน์การขยาย
ระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
13. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง        
14. การพลาดการต่อเที่ยวบิน        
15.ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว        
16.ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน        
17.บริการความช่วยเหลือในการเดินทาง

> บริการเคลื่อนย้ายทางการเเพทย์ฉุกเฉิน/
ส่งกลับประเทศ และ/หรือการส่งศพกลับประเทศ

> บริการวางเงินประกัน
ค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล

> บริการวางเงินประกันค่ารักษา
พยาบาลกับโรงพยาบาล
ราคาเริ่มต้น (บาท) 455 340 160 * 172 * 173 *
ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย
 
 * ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับประเทศในกลุ่ม AEC ประเทศในโซนอื่นๆ Click